Stadgar
För: Föreningen Loshultsbygdens utveckling
(Initialer: LBU)
Antagna vid föreningens bildande
den 27 maj 2003

Mål och inriktning
Föreningen Loshultsbygdens utveckling skall befrämja aktiviteter som förbättrar samhörighet, kunskapsutveckling och livskraft inom Loshults socken. Föreningen ska var öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen skall inte ha någon partipolitisk eller religi��s bindning utan fungera helt obundet med medlemmarnas bästa som mål.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Osby kommun

Medlemskap
§ 1
Som medlem antas den som godtar dessa stadgar och som har betalar medlemsavgift till föreningen
Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt.
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på nästa årsmöte.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 2
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen.
Medlem som inte betalat medlemsavgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlem
§ 3
Medlem
Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om f����reningens angelägenheter.
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
Har inte rätt till del i förenings behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 4
Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av årsmötet.
Medlemskort f������������������������������r inte utlånas eller överlåtas.

Styrelsen
§ 5
F��reningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens fortskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
Tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
Verkst��lla av ��rsmötet fattade beslut;
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
Ansvara för och f��rvalta föreningens medel;
Samt förbereda årsmötet;

§ 6

Styrelsen består av Ordförande, Sekreterare, Kassör och 2 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.

§ 7
Styrelse och suppleanter väljs av årsm������tet för tid som sägs i §16 bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelse ledamot före mandattidens utg��ng inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelse ledamot för tiden tom nästföljande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§ 8
F��������reningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av tv�� styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 9
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 10
Ordföranden är f��reningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.
Sekreterare:
Att f��rbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten;
Att föra protokoll över styrelsens sammanträden;
Att registrera och förvara skrivelser;
Att tillse att fattade beslut verkställs;
Att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utg��ende skrivelser samt förvara kopior av dessa;
Att årligen upprätta f����rslag till verksamhets ber��������ttelse för föreningen.
Kassören:
Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter;
Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och organisationer m fl som finns att få;
Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa;
Att svara f��r f����reningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper;
Att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;
Att årligen upprätta balans- samt resultatberäkningar;
Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning;
Att enligt beslut av styrelsen, tillse att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp;
Att utarbeta underlag för budget.

Verksamhets- och räkenskapsår mm

§ 11
Verksamhetsåret ock räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med p������följande år.

Revision
§ 12
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de s������ begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens f��rvaltning och räkenskaper f��r det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Möten
Ordinarie möten
§ 13
Med föreningen hålls
Årsmötet hålls vid lämpligt tillfälle senast under mars månad
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översändes till medlemmarna inom 14 dagar före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelse genom anslag i föreningslokal el andra offentliga platser. Till medlemsmöten kallas med minst 7 dagars varsel.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

�� 14
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på m��tet. Denna ��r personlig och får inte överlåtas på annan.

§ 15
Mötet är beslutsmässigt med det antal r��stberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

�� 16
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastst����llande av dagordningen.
4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5 Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansberäkningar för det senaste verksamhetsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9 Fastställande av medlemsavgifter.
10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11 Val av
a) föreningens ordf��rande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) 3 ledamöter(varav 1 sammankallande) i valberedningen för en tid av ett år.
12 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet, dock förslag om stadgeför��ndring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 31 dagar, före mötet.
13 Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte
§ 17
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändam��l begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra m��te ����versändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el dyl.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ��rende avgöras.

§ 18
Om rösträtt på extra m��te och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §14 och §15.

Beslut , omröstning
§ 19
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Med undantag f����r de i § 20 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor mm
§ 20
Endast årsm��te får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bitr��������der beslutet.

§ 21
I beslut om uppl��sning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt främjande ändam����l eller stöd till liknande föreningar.

§ 22
Föreningen ansvarar ej för medlemmars eller andras egendom som förvaras i föreningslokal och försäkrar endast eventuella tillgångar som inf��rskaffas av föreningen.